Ivana Klarić Baseline

Ivana Klarić

Ivana Klarić Ivančić rođena je 1985. godine u Dubrovniku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Magistrirala je 2011. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu te stekla naziv magistra socijalne pedagogije, modul djeca i mladi. Dobitnica je posebne Rektorove nagrade za organizaciju i provođenje 3. Međunarodnog kongresa studentata socijalne pedagogije „On the spot“.
Tijekom svog fakultetskog obrazovanja volontirala je u brojnim udrugama koje se bave problematikom djece sa problemima u ponašanju.

Po završetku studija vraća se u svoj rodni grad i počinje raditi kao stručni suradnik u osnovnoj školi Lapad. Iste godine upisuje i studij iz Realitetne terapije/Teorije izbora u organizaciji Europskog instituta za Realitetnu Terapiju sa željom da postane psihoterapeut.

Radeći sa djecom u osnovnoj školi prepoznala je dosta djece koja pokazuju teškoće na socio- emocionalnom planu kao i nedostatak stručnjaka educiranih upravo za rad sa takvom djecom. Ta spoznaja je utjecala na njezino daljnje profesionalno djelovanje te ju je potaknula da upiše edukaciju iz terapije igrom.

Prvu edukaciju iz terapije igrom „Primjena terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama“ pohađa 2015.g, a iste godine upisuje i dvogodišnju edukaciju „Primjena terapije igrom u savjetodavnom i psihoterapijskom kontekstu“ pod pokroviteljstvom Američke organizacije za terapiju igrom (APT). U sklopu te edukacije educirana je iz raznih pristupa terapije igrom (filijalna terapija igrom, theraplay i obiteljska terapija igrom, korištenje različitih modaliteta terapije igrom (pijesak, priče, pokret, art terapija i drama) te integrativni model terapije igrom). Dodatno završava edukaciju Child Centered Play Therapy (Terapija igrom usmjerena na dijete) u organizaciji International Academy Play Therapy & Psychosocial Italy te program Learrn to play i procjenu dječje igre Chippa – Child-Initiated Pretend Play Assesment za djecu sa teškoćama u razvoju.

2015.g. osniva Kabinet za razvojnu procjenu i podršku Baseline, jedinu privatnu edukacijsku- rehabilitacijsku praksu u Dubrovniku. Njenim zalaganjem Baseline postaje jedina ustanova ovakvog tipa na području dubrovačko-neretvanske županije odobrena od Ministarstva socijalne politike i mladih za pružanje socijalnih usluga: savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja. U kabinetu Baseline radi kao dječji terapeut sa djecom sa socio- emocionalnim teškoćama te provodi individualna i obiteljska savjetovanja po principima terapije igrom.

Stručna je suradnica portala www.djecjaposla.com te časopisa " Mamino sunce " za koje piše stručne članke o socio-emocionalnom razvoju djece.

Također je višegodišnja koordinatorica projekata „Asistenti u nastavi“ i Mladi i Grad skupa- „Forum mladih“ gdje se potiče kreativno stvaralaštvo mladih.

Članica je Europskog društva za realitetnu terapiju, Hrvatske udruge za terapiju igrom te školskog Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika.

Ivana je stalno u potrazi za novim znanjima te se i dalje kontinuirano educira, posebno se usmjerivši na psihoterapijski rad sa djecom i mladima, kroz praćenje stručnih seminara, županijskih stručnih vijeća defektologa, konferencija, radionica za djecu sa socio- emocionalnim teškoćama i kroz praktični rad s namjenom osobnog rasta i profesionalnog razvoja.

Prijašnje radno/volontersko iskustvo

• Na Plavom telefonu je volontirala na liniji pomoći.
• Radila je kao individualna voditeljica na postprogramu „MPPI-Studenti koji mogu više“, preventivnog programa rada grupe djece i mladeži s poremećajima u ponašanju – „Modifikacija ponašanja putem igre-MPPi“ u sklopu kojeg je sudjelovala na iskustvenoj-trening radionici na temu „Sistemski pristup u radu s obiteljima i pojedincem“.
• Volonterski je bila angažirana u Centru za edukaciju i savjetovanje „Sunce“ kao voditeljica edukativno-kreativnih radionica s djecom.
• Volontirala je na Međunarodnoj konferenciji zdravih gradova.
• Također je aktivno sudjelovala na II. Susretu UNICEF-ove Mreže škola bez nasilja u pripremi i kreiranju radionica za djecu na temu „Vršnjačka podrška“ te je vodila grupni rad za djecu-sudionike skupa. • Studentsku praksu je odradila u Odgojnom zavodu „Turopolje“ te je nastavila honorarno raditi kao voditeljica Odgojne drame za maloljetne počinitelje kaznenih djela.

Dodatno obrazovanje

• U lipnju 2011. godine završila je edukaciju iz NTC sustava učenja, pod vodstvom dr. Ranka Rajovića, a u organizaciji Hrvatske Mense.
• Također je završila edukaciju vezanu za procjenu i tretman disfunkcije senzorne integracije kod djece prema metodi A. J. Ayres, u sklopu Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta te stekla naziv Senzorno-integracijski rehabilitator. Edukacija ju je osposobila za korištenje standardiziranog Sustava procjene disfunkcije senzorne integracije, izradu individualiziranog programa poticanja senzorne integracije (IPPSI) na temelju senzornog profila, provedbu aktivnosti koje doprinose poticanju senzorne integracije te kreiranje i evaluaciju tretmana.
• Od 2015. je cefrtificirani NEUROFEEDBACK terapeut (EEG-Biofeedback) što joj omogućava integraciju neurofeedback uređaja u svoj rad. Edukacija joj je omogućila stjecanje svih potrebnih znanja za provođenje neurofeedback treninga, teorijske osnove te iskustvenu praksu rada sa uređajem.
• Završila je Brain Gym® - program koji se sastoji od dvadesetak jednostavnih i ugodnih pokreta koji poboljšavaju školske vještine (pisanje, čitanje, matematičke i jezične vještina), koncentraciju, pažnju i pamćenje, emocionalnu ravnotežu te motoričku koordinaciju.