Andrea Fabijanović Grljušić Baseline

Andrea Fabijanović – Grljušić
magistra logopedije rođena je 1987.godine u Dubrovniku gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Magistrirala je 2011.godine na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu stekavši naziv magistra logopedije s diplomskim radom pod nazivom „Metrijska svojstva dihotičkog testa riječi“ koji je priznat kao znanstveni rad i objavljen u Hrvatskoj reviji za rehabilitacijska istraživanja (1331-301) (2012).

Za istaknuti je kako je tijekom svog fakultetskog obrazovanja volontirala u Domu za nezbrinutu djecu Zagreb u Nazorovoj ulici.

2010. godine zapošljava se kao bacc. logopedije u Udruzi za pomoć djeci i mladima s posebnim potrebama „Postojim“ Zagreb. Odmah po sticanju titule magistra logopedije dobiva stalno zaposlenje u istoj te je kao dio stručnog tima kontinuirano provodila poslove logopedske dijagnostike i terapije u Gradu Zagrebu i Ličko-senjskoj županiji do 2012. godine. Od 2013. godine djeluje kao vanjski stručni suradnik u Dječjim vrtićima Općine Orebić na poluotoku Pelješcu, a od 2014. godine stalno je zaposlena na radnom mjestu stručnog suradnika logopeda u Dječjem vrtiću Konavle u Cavtatu.

Od 2016. godine stalno je zaposlena u kabinetu za razvojnu procjenu i podršku Baseline gdje je u svakodnevnom radu član multidisciplinarnog tima (socijalni pedagog, defektolog, psiholog, senzorni pedagog). Posao joj podrazumijeva opsežnu logopedsku obradu i primjenu dijagnostičkih testova, individualni tretman, izradu programa za dijete, savjetovanje roditelja, pružanje smjernica za rad, evaluaciju i praćenje.

Završila je sljedeće edukacije:

„Primjena DSP“ (Digital Signal Processing) tehnologije u logopediji koju provodi Tara centar d.o.o. u Zagrebu. „Primjena DSP“ (Digital signal processing) omogućuje rad na kliničkom logopedskom setu. Primjenjuje se u terapiji poremećaja izgovora (dislalija), fonoloških poremećaja, poremećaja čitanja i pisanja, poremećaja slušnog procesiranja, mucanja, oštećenja sluha, poremećaja glasa, teškoća čitanja (disleksija), poremećaja pažnje i koncentracije (ADHD, ADD), neurogenih poremećaja govora (dizartrija), neurodegenerativnih bolesti (terapija glasa kod Parkinsonove bolesti), kontrole glasnoće govora.

“Procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod školskih obveznika – PredČip“ u centru za edukacije i istraživanja, Zagreb. PredČip testom procjenjuje se djetetova jezična spremnost za ovladavanjem početnim školskim vještinama, osobito čitanjem i pisanjem, kao ključnim čimbenicima uspjeha u obrazovanju. Cilj testa je otkrivanje djece koje postignuća na testu upućuju na jezične teškoće i teškoće početnog čitanja i pisanja.

„Komunikacijske razvojne ljestvice – Koralje“ gdje se prikupljaju informacije o jezičnom razvoju djeteta, počevši od prvih gesta, preko širenja ranog rječnika do razvoja gramatike.

„Baby signs“ za bebe i djecu koja ne govore kako bi mogli komunicirati ono što vide, trebaju i osjećaju.

„Primjena terapijske igre u radu s djecom s razvojnim teškoćama“

„Edukacija Brayn Gym“

„Razvojna procjena djece dobi 0-6“ u skolopu Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Edukacija joj je omogućila dodatna znanja vezana za procjenu obilježja rane komunikacije, kognitivnog, sociokognitivnog i jezično – govornog razvoja djece dobi 0-6 godina.

Članica je Hrvatskog logopedskog društva.