Ivana Jakić Baseline

Ivana Jakić, prof.defektolog - smjer rehabilitacija

Rođena je u Dubrovniku gdje je završila osnovnu školu i prirodoslovno matematičku gimnaziju. Diplomirala je 2000. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu sa diplomskim radom “Utjecaj programa senzomotoričke stimulacije na razvoj djeteta s cerebralnom paralizom” te stekla naziv profesor defektolog (danas magistra edukacijske rehabilitacije).
Tijekom svog fakultetskog obrazovanja volontirala je u različitim ustanovama koje se bave djecom s teškoćama u razvoju. Pružala je pomoć u učenju djeci s teškoćama u učenju, te kontinuirano pružala podršku slijepom studentu u smislu pratnje do određenih odredišta za vježbe i praksu kao i pomoć u pisanju na Braillevo pismo. Najduži period prakse provela je u Savjetovalištu Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta koje nudi edukacijsku i rehabilitacijsku podršku, genetsko savjetovanje, psihoterapijsku i psihosocijalnu pomoć.
Po povratku u Dubrovnik zapošljava se u Centru za radnu terapiju i rehabilitaciju Dubrovnik na mjestu stručnog suradnika defektologa gdje je radila sa odraslim osobama sa intelektualnim teškoćama. Ujedno je bila voditelj savjetovališta za roditelje, predsjednik stručnog vijeća i voditelj stručnog tima. Provodila je i edukacijsko-rehabilitacijsku patronažu.
Od 2008.godine radi u Osnovnoj školi Marin Držić-škola po posebnom programu kao učiteljdefektolog. 2016.godine završila je Brain Gym-program koji se sastoji od dvadesetak jednostavnih i ugodnih pokreta koji poboljšavaju školske vještine (pisanje,čitanje, matematičke i jezične vještine), koncentraciju, pažnju i pamćenje, emocionalnu ravnotežu te motoričku koordinaciju.
2011.godine educirala se na području “Primjenjena senzorika” u organizaciji Akademije osteopatije u trajanju od 40 sati čime se osposobila za korištenje standardiziranih testova procjene senzorne disfunkcije, te provedbu aktivnosti koje poboljšavaju senzornu integraciju.
2005.godine sudjelovala je na edukaciji “Komunikacija s autističnom djecom” koja je održana na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu u organizaciji Akademije za razvojnu rehabilitaciju. 2001./2002.godine završila je poslijediplomsko stručno usavršavanje iz područja “Geštalt terapija pokretom u osoba s mentalnom retardacijom”. Volonterski je provodila jednogodišnju Geštalt terapiju sa djecom s intelektualnim teškoćama koja su bila smještena u domu za nezbrinutu djecu “Maslina” u Dubrovniku.
2001.2002.godine završila je dvogodišnji program certificiranih praktikuma iz realitetne terapije/ teorije izbora u organizaciji Instituta William Glasser.
2002.godine sudjelovala je na drugoj konferenciji ljudi s teškoćama u učenju u organizaciji Centra “Juraj Bonači” Split na kojoj je glavna tema bila kvaliteta življenja, a cilj trodnevnih radionica prepoznavanje svih teškoća s kojima su suočene osobe s intelektualnim teškoćama.
2001.godine sudjelovala kao predavač na savjetovanju “Osobe s invaliditetom-danas i sutra” u Puli.
I dalje se kontinuirano stručno usavršava kroz stručne skupove, seminare, konferencije, radionice u organizaciji institucija i udruga Dubrovačko-neretvanske županije i cijele Hrvatske.
U kabinetu Baseline radi kao vanjska stručna suradnica-edukacijski rehabilitator najviše sa djecom sa Down sindromom s kojima provodi individualan edukacijsko-rehabilitacijski program.