Edukacijsko - Rehabilitacijski Tretman


Edukacijski rehabilitator je stručnjak koji provodi habilitaciju i rehabilitaciju djece s razvojnim teškoćama ili sumnjama na moguć razvoj teškoća (intelektualne teškoće, oštećenja mentalnog zdravlja, oštećenje vida, oštećenja sluha, kronične bolesti, oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju ).

Edukacijsko-rehabilitacijski stručnjak vrši procjenu, tretman i evaluaciju učinkovitosti tretmana (razvojnih edukacijskih, habilitacijskih i rehabilitacijskih programa).

Edukacijsko rehabilitacijska procjena odnosi se na sveobuhvatnu procjenu djetetovih fizičkih, kognitivnih, komunikacijskih, emocionalnih i socijalnih razvojnih kapaciteta na osnovu kojih se nadograđuju daljnji programi za poticanje razvoja istih.

Neki od edukacijskih, habilitacijskih i rehabilitacijskih programa koje provodi rehabilitator su: program bazične perceptivno-motoričke stimulacije, rani interventni program, program rehabilitacije putem pokreta, program poticanja razvoja kognitivnih sposobnosti, procjena potreba za podrškom, izrada individualiziranih programa poticanja, osobno usmjerene i obiteljski usmjerene planove podrške, procjenu profesionalnih interesa i sposobnosti, promicanje prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja, kao i osoba s invaliditetom u zajednici, edukacijsko-rehabilitacijske individualne i/ili grupne postupke i programe, odgojno-obrazovni rad s djecom s teškoćama u razvoju, koordinaciju podrške u različitim sustavima u svrhu zastupanja, upućivanje i praćenje korisnika, edukacijsko-rehabilitacijsku superviziju, savjetovanje, suradnju, timski rad.

Edukacijsko-rehabilitacijski (individualni i/ili grupni) postupci i programi:

 1. bazična perceptivno-motorička stimulacija;
 2. poticanje perceptivno-motoričkog razvoja;
 3. rehabilitacija igrom;
 4. poticanje senzorne integracije;
 5. rehabilitacija putem pokreta;
 6. kognitivne strategije učenja;
 7. tehnike individualnog i grupnog poučavanja;
 8. poticanje razvoja kognitivnih, praktičnih i socijalnih kompetencija;
 9. poticanje harmoničnih odnosa s vršnjacima;
 10. poticanje osobnog i socijalnog razvoja u grupi;
 11. poticanje razvoja prirodnog kruga podrške (obitelj, rodbina, prijatelji);
 12. modeli osobno i obiteljski usmjerenog planiranja podrške

Baseline edukacijski rehabilitatori:

Ana Vlahović, voditeljica organizacijske jedinice za ranu intervenciju
Ivana Jakić, vanjska suradnica
Hana Sinanović, vanjska suradnica