Terapija Igrom


Američka organizacija za terapiju igrom (APT) definira terapiju igrom kao sistematično korištenje teorijskog modela s ciljem uspostavljanja interpersonalnog procesa kroz koji educirani terapeuti igrom koriste terapeutske snage igre da pomognu klijentima prevenirati ili razriješiti psihosocijalne teškoće te da postignu optimalan rast i razvoj.

Terapija igrom je namijenjena djeci u dobi 3 do 12 godina koja imaju probleme s emocionalnim reakcijama, se ponašaju agresivno prema drugima (udranje, griženje, vrijeđanje, ruganje...), su autoagresivna (griženje dijela tijela, udaranje samog sebe, vrijeđanje samog sebe...), su anksiozna (napeta), imaju veliku separacijsku anksioznost ili neki drugi pretjerani strah , noćne strahove, tikove ili se pretjerano samozadovoljavaju, su proživjela ili proživljavaju neki stresan ili traumatski događaj (npr.razvod roditelja, gubitak, zlostavljanje...) , ili se teško socijaliziraju.

Provodi se jednom tjedno u trajanju od sat vremena pri čemu je dijete uključeno u individualan rad s terapeutom u trajanju od 40 minuta te potom slijedi razgovor s roditeljima u trajanju od 20 minuta.

Glavni cilj, bez obzira na simptome, jest pomoći djetetu da proradi emocije ili zadovolji potrebe koje mu otežavaju zdrav psihosocijalni razvoj, da poboljša samopouzdanje te da razvije strategije suočavanja s problemom i rješavanja problema. Paralelno s time, terapeut radi s roditeljima na jačanju roditeljskih vještina kroz psihoedukativni i savjetodavni rad. Uz to, prema potrebi, terapeut surađuje s dječjim vrtićima, školama te drugim institucijama.

Terapija igrom je nedirektivna tehnika rada tj. pristup u kojem dijete vodi (izabire što će i kako koristiti), a terapeut ga prati i posvećuje mu potpunu pažnju. Upravo ta bliskost i fokusiranost na dijete pomaže djetetu u prevladavanju teških situacija. Takav pristup omogućava djetetu da se u potpunosti usmjeri na vlastite resurse te da pronađe nove načine ophođenja s emocijama i nove načine ponašanja.

Zašto igra?

Igra predstavlja djetetov prirodan način samoizražavanja i komunikacije i nužna je za zdravi razvoj te djetetovo fizičko, emocionalno, socijalno i kognitivno funkcioniranje. Kroz igru djeca imaju priliku izraziti i steći bolje razumijevanje vlastitih osjećaja kao i svijeta u kojem žive.

Kako izgleda proces Terapije igrom ? (preuzeto sa www.centarproventus.hr)

Sam proces započinje inicijalnim razgovorom s roditeljima, bez djeteta, kako bi roditelji mogli upoznati terapeuta sa djetetovim problemom.

Drugi dolazak uključuje cijelu obitelj odnosno djetetove ukućane. Tada su 20 minuta svi zajedno s terapeutom u sobi za terapiju igrom gdje slobodno komuniciraju i igraju se na način na koji sami odaberu. Sljedećih 40 minuta terapeut razgovara s roditeljima.

Prva faza terapije igrom: Ovaj i svaki sljedeći put dijetet je u sobi s terapeutom 40 minuta, a ostalih 20 minuta terapeut razgovara s roditeljem. Pri ulasku u sobu dijete ulazi u prvu fazu, tzv. fazu uključivanja. U toj fazi istražuje okolinu, testira granice koje vrijede za vrijeme terapije igrom te razvija odnos povjerenja s terapeutom. Obično ova faza traje prvih 3-4 seansi, ali jako ovisi o djetetu i njegovom načinu reagiranja, odnosno njegovom temperamentu.

Izražavanje djetetovih unutarnjih misli i osjećaja: Kada dijete i terapeut uspostave odnos povjerenja, dijete počinje odigravati temeljne probleme. U ovoj fazi moguće je da će se smanjiti neke djetetove sposobnosti funkcioniranja (primjerice, dijete može postati plačljivije ili razdražljivije kod kuće, u vrtiću ili školi).

Faza terapeutskog rasta: Na ovom stupnju, dijete je ojačano, većeg samopoštovanja, sigurnije u sebe te je „odradilo“ probleme zbog kojeg je bilo upućeno na terapiju igrom.

Faza završetka: Ovo je važna faza kada dijete i terapeut sumiraju zajedničko vrijeme i pripremaju se za prekid odnosa. Budući da se terapija bazira na odnosu između klijenta i terapeuta, baš kao što je važno dati djetetu vremena da stekne povjerenje u terapeuta, jednako je važno da ima priliku oprostiti se.